top of page

INTERGRITETSPOLICY

JVA Advokat AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi erhåller och behandlar i samband med förfrågningar om uppdrag och vid förberedande, utförande och administration av sådant uppdrag. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

 

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata våra klienters intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av att vi ska kunna fullgöra det avtal som är grunden för vårt uppdrag. I relation till klienters företrädare, samarbetspartners och konsulter, vittnen, motparter, motpartsombud och dylika personer som förekommer i samband med utförande av vårt uppdrag grundar sig vår personuppgiftsbehandling normalt sett på en intresseavvägning. Det innebär att vi bedömer att behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för de ändamål som rör vår klients eller, i förekommande fall, våra berättigade intressen och att dessa väger tyngre än eventuella motstående intressen.

 

Vi behandlar även personuppgifter för att vi ska kunna hantera och administrera våra relationer med leverantörer och andra externa parter, vid rekrytering, vid deltagande i utbildningar samt vid besök på vårt kontor. Uppgifterna kan också användas för affärsutveckling, marknadsanalys, statistik, riskhantering och marknadsföring. De personuppgifter vi behandlar rör främst kontaktuppgifter, exempelvis namn, titel, adress, telefonnummer och e-postadress, födelsedatum, uppgift om bolagsengagemang samt faktureringsinformation. 

 

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter. 

 

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata klientens rättigheter.  

 

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar JVA Advokat AB enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra advokatbyråns verksamhet sparas under en tid om två år efter den senaste kontakten. 

 

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från JVA Advokat AB om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) (www.imy.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

 

Kontakta gärna oss på info@jvaadvokat.se eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

 

Personuppgiftsansvarig är JVA Advokat AB, org nr 556956-0468, www.jvaadvokat.se, info@jvaadvokat.se.

bottom of page